مهشید حسینیان

مهشید حسینیان

نویسنده، بازیگر و کارگردان تئاتر

Email: @oartsco.com
Skype:

مدیر بخش روابط عمومی و رویداد- کارشناس ارشد ادبیات نمایشی، دانشگاه تربیت مدرس