1111

سامیار نوری

امور حقوقی و قراردادها

Email:@oartsco.com
Skype:

  • كارشناسى كارگردانى از دانشگاه تهران
  • كارشناسى ارشد كارگردانى از دانشگاه هنر
  • دانشجوى كارشناسى ارشد جزا و جرم شناسى دانشگاه تهران
  • عضو كانون وكلاى دادگسترى مركز