کمپانی هنرهای نمایشی و سینمایی اردیبهشت در راستای اهداف بلند و کوتاه مدت خود، شرایط امکان همکاری را برای کنشگری و مشارکت پیوسته و با ثبات بیشینۀ افراد فعال در عرصۀ هنرهای زیبا (به ویژه هنرهای نمایشی و سینمایی) فراهم می‏سازد. بخش سرمایه‏‌گذاری در کمپانی، دربرگیرندۀ دو گونۀ مادی و معنوی بود و تمامی نهادها و افراد حقیقی و حقوقی، امکان مشارکت در آن را، بر اساس یک پیمان‏‌نامه یا قرارداد رسمی، دارا خواهند بود. در سرمایه‌‏گذاری مادی، افراد، نهادها و سازمان‌‏ها در تمامی سطوح و توان ممکن، امکان مشارکت مادی و سرمایه‏‌گذاری در تولید کالاهای هر سه بخش کمپانی را، بر اساس میزان مشارکت و خرید سهم خواهند داشت؛ برآیند، سود حاصل و نحوۀ مشارکت، بر اساس درخواست افراد یا نهادهای متقاضی و مشخصات پروژه‌‏های سرمایه‏‌پذیر، تعیین‏ خواهد شد. بر این اساس، فرایند مشارکت در این بخش با معرفی و فراخوان کمپانی برای پذیرش سرمایه‌‏گذار در شماری از طرح‏‌ها و ایده‏‌های در حال انجام بوده که به صورت بازه‌‏های زمانی ماهانه و فصلی، از سوی تارنمای رسمی کمپانی اردیبهشت به اطلاع عموم می‏رسد. نهایتا، سود حاصل از مشارکت، بر پایۀ پیمان‌‏نامه‌ه‏ای رسمی، میان مشارکت‏‌کنندگان و کمپانی تقسیم خواهد شد.
در بخش سرمایه‌گذاری معنوی، تمامی ارگان‏‌ها، نهادها و موسسات فعال در عرصه‏‌های یادشده، امکان مشارکت و حمایت معنوی را در تمامی صورت‏‌های ممکن داشته و همچنین از مزایای سرمایه‏‌گذاری معنوی -که بر اساس نوع سرمایه‏‌گذاری تعیین می‏شود- بهره‏‌مند خواهند شد. از جمله موارد سرمایه‌‏گذاری معنوی در کمپانی اردیبهشت: تخصیص مکان و فضا، امکانات و تجهیزات – حمایت سازگانی و اعتباری – مشارکت در پخش و توزیع کالاهای هنری – تبلیغات محیطی، شهری و مجازی – امور بین‏‌المللی.

سرمایه گذاری مادی

سرمایه گذاری معنوی