کمپانی اردیبهشت، در راستای تحقق بخشی از اهداف اقتصادی و زمینه ‏های اصلی کار خود -آموزش، پژوهش، تولید- پذیرای سفارش سازمان‏ ها و نهادهای دولتی و غیردولتی، افراد حقیقی و حقوقی، بخش ‏های گوناگون علمی، صنعتی، فرهنگی و هنری داخل و خارج از کشور بوده و همچنین، آمادۀ ارائۀ خدمات گوناگون خود به مشتریان، در گسترۀ هنرهای نمایشی و سینمایی است. از این رو در بخش حاضر، امکان گزینش، شرح و سفارش خدمات گوناگون در حوزه‏ های سه‏ گانۀ کاری کمپانی اردیبهشت فراهم شده تا در کمترین زمان ممکن، پس از بررسی‏ های لازم و عقد قرارداد، فرایند تولید سفارش به انجام رسد.

سفارش در بخش تولید

سفارش در بخش پژوهش

سفارش در بخش آموزش

سفارش در بخش رویداد

سفارش در بخش مشاوره