مقاله

پژوهشی

ترویجی

مروری

نقد

طرح پژوهشی

کتاب

تالیف

ترجمه

مجموعه مقاله

نمایشنامه

فیلمنامه

اهداف

   در این بخش، نیروی کار متخصص در سه بخش پژوهش، ترجمه و تالیف، زیر نظر استادان و پژوهشگران  برگزیده کشور فعالیت‏‌های پژوهشی (شامل: تولید مقالات علمی-پژوهشی و ترویجی کیفی و کمی – رصد نظریه‌های نوین در اجرا، نقد و تحلیل هنرهای نمایشی و سینمایی – ارزیابی و سنجش پایان‏‌نامه‏‌های دانشجویان داخل کشور در بخش نظری و عملی)، ترجمه (شامل: ترجمۀ متون و منابع نظری به روز در حوزۀ نظریه و عمل – ترجمۀ مقالات پارسی به زبان‏‌های گوناگون – ترجمۀ متون نمایشی) و تالیف (شامل: تجمیع آرای نظریه‏‌پردازان حوزه‌‏های اجرایی و نظری – چاپ کتاب، نمایشنامه، فیلمنامه، داستان کوتاه، مجموعه‏‌مقالات) را به انجام رسانده و نتایج و دست‏آوردهای سالیانۀ خود را در قالب کنفرانس‌‏‏های ملی و بین‎المللی عرضه می‏کنند.

فرم همکاری