پایه گذار و مدیر عامل

بیشتر

مدیر امور حقوقی و قراردادها

بیشتر

مدیر بخش روابط عمومی و رویداد

بیشتر
حامد کاظمی

طراح گرافیک